Merhaba,

Online terapi öncesi aşağıdaki başvuru ve bilgilendirme formunu doldurmanız gerekmektedir.

Klinik Psikolog Cengiz İpek
*
*
*
Doğum Tarihiniz
 
*
*
*
*
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 

Online yapılan görüşmelerde internet bağlantısının güçlü olması, görüşmelerin herkese açık olmayan sessiz bir ortamda ve kulaklıkla yapılması, görüşmenin başkası tarafından dinlenmemesi ve kişinin görüşme yaptığı odada tek başına olması gerekmektedir.
Eğer çift terapisi yapılacaksa aynı koşullar bu sefer iki kişi için geçerlidir.
Seanslar 45-50 dakika sürer ve geç kalınma durumunda seans süresinde uzatma yapılmaz.
Seanslar danışanın ihtiyacına göre haftada bir veya iki kez aynı gün ve saatlerde yapılır.
Danışan-terapist arasında gizlilik esastır.
Seans saatinden en geç 48 saat önce bildirilmeyen değişiklik/iptallerde seans ücreti talep edilir.

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Cengiz İpek tarafından hazırlanmıştır.
Cengiz İpek’ten psikolojik danışmanlık, süpervizyon, seminer hizmeti almak için, kendisine ulaşarak veya doğrudan kendisi ile iletişime geçerek, form doldurmak suretiyle veya yazılı veya sözlü olarak veya görüntülü veya yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sırasında veya Whatsapp, Zoom, Skype gibi uygulamalar aracılığıyla veya telefon veya kısa mesaj yoluyla kendisi ile paylaşmış olduğunuz;kimlik bilgisi (ad-soyad, TC kimlik no, Türk vatandaşı değilseniz pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz),iletişim bilgisi (e-posta adresi, cep telefon numarası, adres),finansal bilgi (IBAN bilgisi, ödeme bilgileri, banka bilgisi, çalışılan firma),ses ve görüntü kaydı (görüntülü görüşme ve telefon ses kayıtları),özel nitelikli kişisel verileriniz (klinik dosyanızdaki tıbbi öykünüz, hastalık geçmişinizi gösterir bilgiler, muayene verileriniz, tarafınıza uygulanan işlemlere ilişkin veriler, reçete bilgileriniz, test sonuçlarınız gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, fotoğraflarınız, ses/kamera kaydınız, özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz)gereklilik hali için verdiğiniz yakınlarınıza ait kimlik ve iletişim bilgileriile ilgili kişisel verileriniz
a) Muhatap olunan kişiye doğru hitap edilebilmesi, bilgilerin doğrulanması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,b) Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetinin verilmesi,c) İdari işler ve danışanlarla ilişkilerin yönetim süreçlerinin yürütülmesi,d) Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,e) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. 
Söz konusu kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

Alıcı GrubuAktarılan Kişisel VeriAktarma Amacı ve YöntemiCengiz İpek
Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgi

İdari işler ve danışanlarla ilişkilerin yönetim süreçlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla, e-posta, telefon, Whatsapp yoluyla aktarılabilecektir. 
Adli makam veya yetkili mercilerİlgili makamca talep edilen kişisel verilerHukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla ilgili makamca talep edilen yöntemle aktarılabilecektir.

Söz konusu kişisel veri, işlenme amacına bağlı olarak, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin açık rızası”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. 
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi gereğince; tarafımıza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kanunun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden iletebilirsiniz. 
Cengiz İpek

Önceden cevap verdin.

Bu formu yalnızca bir kez gönderebilirsiniz.